Všeobecné obchodní podmínky | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice
 

+420 733 677 233

obchod@slechtitelka.cz

facebookyoutubeinstagram

Žádné produkty v košíku

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop www.slechtitelkashop.cz

 

Provozovatelem e-shopu je společnost Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s., IČ 60717670, se sídlem Pod břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup vín, dárkového balení vín a sommelierských doplňků v internetovém obchodě provozovaném společností Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s..

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s., IČ 60717670, se sídlem Pod břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 4546 u rejstříkového soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

  1. Vymezení pojmů

1.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1.2. Prodávajícím je Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s., IČ 60717670, se sídlem Pod břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 4546 u rejstříkového soudu v Brně. Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

1.4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

  1. Kupní smlouva

2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká přijetím objednávky spotřebitele dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem „Potvrzení objednávky“ na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. K uzavření „kupní smlouvy“ dochází následně až na základě „Oznámení o vykrytí objednávky“ vystavené prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Následně bude dodavatel informovat kupujícího o průběhu zásilky dle „Oznámení o vykrytí objednávky“ vystavené prodávajícím.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména pak jména kupujícího, adresy dodání a kontaktů tak, aby mohl být v případě jakýchkoli problémů kontaktován.

2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

  1. Dodací podmínky

3.1. Zboží je možno objednat po jednom kuse. Dárkový sortiment je možno objednat pouze ve spojení s láhvemi vína. Zboží bude doručeno přepravní společností nebo je možné si ho vyzvednout ve vinotéce prodávajícího viz.bod 3.4.

3.2. Expedice zboží proběhne do 3 pracovních dnů po zaplacení objednávky (netýká se možnosti platby dobírkou). Ve výjimečných případech, anebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.3. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a Slovensku prostřednictví přepravních společností.

Česká republika
Počet kusů Cena v Kč / bez DPH
6   –     18 132,-
19   –     36 197,-
37 – 72 337,-
73   –   více zdarma
Slovensko
Počet kusů Cena v EUR / bez DPH
6   –     18 10,-
19   –     36 16,-
37 – 72 33,-
73   –   více zdarma

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Přepravní podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami jednotlivých přepravních společností.

3.4. Zboží je možno si vyzvednout osobně ve vinotéce vinařství na adrese Pod břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice (areál Penzionu André),  kterýkoliv den mezi 11 – 22. V případě osobního odběru neobjednávejte přes e-shop.

 

  1. Platební podmínky

Úhradu za zboží je možno uskutečnit následujícími způsoby:

– platba předem na základě proforma faktury

– dobírka ( + 36,-Kč s DPH)

– v hotovosti při osobním odběru zboží

– lze platit platební kartou (při osobním odběru na vinotéce nebo při dodávce přepravní společností)

– daňový doklad bude součástí zásilky.

 

  1. Reklamace

5.1. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. Povinností kupujícího je si zásilku prohlédnout a zkontrolovat, přičemž je povinen o případných závadách a nedostatcích (špatný počet objednaných lahví, záměna lahví) písemnou formou (obchod@slechtitelka.cz) informovat prodávajícího do třech dnů od převzetí zásilky. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii faktury spolu s dokladem o zaplacení.

5.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

5.3. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace prodávajícím. Zákazník je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním, pouze na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží musí být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus. V případě, že zboží nebude skladem, bude vrácena kupujícímu kupní cena zboží. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

 

  1. Právo odstoupit od smlouvy

6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

6.2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen příslušnou část kupní ceny.

6.3. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

6.4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6.5. V případě, kdy na straně prodávajícího dojde k tomu, že nebude mít na skladě uskladněn dostatečný počet kusů prodávaného zboží, může prodávající i spotřebitel od smlouvy odstoupit.

 

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.slechtitelkashop.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

7.2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav není přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

8.2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.února 2019